Upprustning i centrum

Upprustning i Mariehamn

Gatuprogrammet för Mariehamn är en studie utförd under år 2013 på beställning av Ålands Näringsliv som föreslår förbättringar i Mariehamns stadsrum.

Förslagens utgångspunkt är att med minimala ingrepp skapa förbättringar i stadsrummet som samtidigt är ekonomiskt försvarbara.

Området som gatuprogrammet har undersökt är avgränsat till Mariehamns absoluta kommersiella centrum. Inom avgränsningsområdet har vi arbetat med stadsbildsrehablitering för specifika platser samt förbättringar av övergripande teman.Upprustning i Mariehamn, Torggatan - situationsplan

Torggatan – Situationsplan

Torggatan – gågatan

Förslaget för Torggatan handlar om att förtydliga gaturummet. Som första åtgärd föreslår vi att man målar den svagt rödaktiga betongstenen mellan det befintliga vågmönstret i granit. Betongstenen målas i en mörkare röd ton som harmonierar med, men skiljer sig från graniten. På så vis framträder det böljande vågmönstret i granit. Vågmönstret ligger som grund för möbleringen av Torggatan och det är viktigt att det framträder för att förstå helheten. Cykelställningarna avlägsnas från gågatan och kan förslagsvis koncentreras kring uppsamlingsställen.

Upprustning i Mariehamn, Torggatan - Illustration

Illustration längs nya Torggatan

Urban möbel

För att möjliggöra trädplantering längs Torggatan föreslår vi en urban möbel som ytterligare framhäver vågmönstret med dess specifika form.

Upprustning i Mariehamn, Torggatan - Sektion
Sektion genom Torggatan

Träden förtydligar stadsrummet och stråken. De delar in gatan i zoner, där det är tydligt var man skall röra sig och var man har skyltning samt uteserveringar. De låga och blommande träden bildar en allé som knyter ihop Torggatan. Istället för att lägga märke till de skiftande fasaderna dras nu uppmärksamheten till de rytmiskt återkommande möblerna och träden, som ger en känsla av homogenitet och kontinuitet.

Upprustning i Mariehamn, Möbel - elevationer
Urban möbel – elevationer och plan 

Möblerna inbjuder till att man vill uppehålla sig längs gatan genom integrerade sittbänkar under trädkronorna. Träden förändras med årstiderna och bildar ett karakteristiskt inslag i stadsbilden. På kvällen kan de belysas och vid julen kan de integreras i stadens julbelysning. Möblernas kanter av cortenstål är vackert mot den befintliga graniten och kontrasterar tilltalande mot grönskan.

Upprustning i Mariehamn, Torget - situationsplan
Torget i Mariehamn – Situationsplan med nya konstruktioner

Lilla scenen på Torget

Torget lider idag av att vara odefinierat. Det flyter i det närmaste ut i Torggatan utan någon tydlig avgränsning. Genom att öppna upp scenen på dess baksida får man en lite mindre scen som vänder sig till ”parkdelen av Torget”.Upprustning i Mariehamn, Torget - Scenen

Scenen på Torget i Mariehamn – Före och efter

På så vis öppnar sig scenen åt två håll och det som tidigare hade en karaktär av baksida blir nu ytterligare en framsida. Den ”lilla scenen” kan utnyttjas som ett alternativ till den ”stora scenen” eller i samband med föreställningar eller uppträdanden på denna. Byggnaden blir mer mångsidig genom tillbyggnaden.Upprustning i Mariehamn, Scenen - Illustration

Illustration – den nya lilla scenen på Torget

Nya skärmtaket på Torget

Vidare föreslår vi att man avgränsar Torget mot Torggatan genom ett skärmtak. Skärmtaket markerar på ett elegant och tydligt sätt att man ”träder in” på
Torget.

Upprustning i Mariehamn, Torget - Skärmtak
Nya skärmtaket på Torget i Mariehamn – Elevation och möbleringsmöjligheter

Samtidigt slipper man känslan av att Torget avgränsas av en parkering.
Skärmtaket främjar den populära torghandeln genom att kunna härbärgera
flera stånd utan att man behöver enskilda skärmtak eller markiser. På kvällen kan taket belysas underifrån och ge ett inbjudande sken till Torget och den delen av Torggatan. Upprustning i Mariehamn, Torget - Skärmtak

Illustration på nya skärmtaket på torget

Skärmtaket kompletterar trädallén på Torggatan och ger Torget en värdig och urban entré. I likhet med allén ger skärmtaket en mänsklig skala till Torget och bidrar till en mer intim känsla.

Nygatan

Nygatan är en bred gata utan särskild karaktär. Den är en av få gator i centrum som har en siktlinje mot vattnet. Man kan lätt få för sig att centrum upphör vid Nygatan, eftersom gatan är dåligt belyst samt att fasaderna och verksamheterna inte vänder sig ut mot gatan.

Upprustning i Mariehamn, Nygatan
Nygatan – Situationsplan med ny möblering av gaturummet

Här föreslår vi en allégata, för att skilja på trottoar och parkering. Belysningen moderniseras för att få ett trevligare gaturum även kvällstid. Detta gör gaturummet betydligt mer inbjudande och man får ner skalan så som på Torggatan. På Nygatans södra sida används parkeringsplatserna sommartid till förmån för en besökarvänlig ”kroggata”.

Upprustning i Mariehamn, Sektion genom Nygatan
Sektion genom Nygatan

Nygatans karaktär förändras betydligt och gatan skänker en positiv atmosfär åt hela centrum. Genom lätta konstruktioner längs fasaderna kan gatan förvandlas och erbjuda uteserveringar. Utanför dessa erbjuds fotgängarna en gångyta för att flanera
förbi de olika krogarna. Vintertid skulle konstruktionerna enkelt kunna tas bort för att återställa gaturummet.

Upprustning i Mariehamn, Nygatan - Illustration
Illustration – Nygatan

Bussplan

Bussplan i norra delen av det avgränsade området upplevs idag som ganska otydligt.
Platsen fungerar inte som knutpunkt och är varken en värdig entré till eller ett vackert avslut på centrumstråket. Bussplan erbjuder idag inget skydd för resenärerna som
står och väntar. Platsen har en outnyttjad potential genom sitt läge.

Upprustning i Mariehamn, Bussplan - situationsplan
Bussplan – Situationsplan med nya skärmtak och den nya parken

Vårt förslaget kan ses som en tvåstegsåtgärd, där man börjar med att förenklar bussflödet till och från bussplan. I denna åtgärd anläggs en mindre park samt skärmtak intill busshållplatserna, som erbjuder resenärerna sittmöjligheter och skydd medan de väntar. Genom grönska avskärmar man platsen från trafiken på Styrmansgatan.  Upprustning i Mariehamn, Sektion - resecentrum

Sektion genom nya Bussplan

I ett andra skede planeras ett resecenter istället för parken. Här kan man hitta information om bussarnas tidtabeller och färdrutter. Man kan förköpa biljetter och här kan resenärerna vänta på bussarna inomhus och hitta broschyrer om turistattraktioner på Åland. Genom skärmtakens utformning knyter man ihop Torget i söder och Bussplan i norr.

Upprustning i Mariehamn, Bussplan - Nya skärmtak
Illustration – Nya skärmtaken vid Bussplan